Đảm bảo kỷ cương, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2024

- Vượt qua năm 2023 nhiều thách thức, ngành tài chính Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Với kết quả đã đạt được, ngành tài chính quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới trong năm 2024.

Dấu ấn trong tham mưu điều hành NSNN năm 2023

Năm 2023, nhiệm vụ tài chính ngân sách nói chung và thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP trên địa bàn tỉnh nói riêng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó hoạt động sản xuất - kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, thị trường có xu hướng thu hẹp, đơn hàng sụt giảm, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chi phí vốn tăng cao; bên cạnh đó trong năm 2024 với việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định của Chính phủ, nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh, một số dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai và đẩy nhanh tiến độ tác động làm tăng chi NSĐP.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt và toàn diện của UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao, ngành Tài chính đã tham mưu triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN được giao ở mức cao nhất, góp phần thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Trong năm 2023, Trung ương ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thuế để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tác động làm giảm thu NSNN theo dự toán năm 2023, song với sự chủ động, sự phối hợp linh hoạt trong thực hiện các Luật Thuế và nhiệm vụ thu NSNN ngay từ đầu năm, sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế trong những ngày cuối năm, đến hết 31/12/2023 tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh thực hiện 3.077,076 tỷ đồng, đạt 104,0% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 96,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 76,9% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Cán bộ, công chức ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính NSNN tiếp tục được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - NSNN được giữ vững. Tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, điều hành chi chặt chẽ trong phạm vi dự toán và khả năng thu ngân sách các cấp. 

Với phương án điều hành kỷ cương, chủ động và vận dụng hiệu quả nhiều giải pháp quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, Sở Tài chính đã tham mưu đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2023, đảm bảo được nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; tham mưu đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh trong năm; thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư, năm 2023 đã tham mưu bổ sung vốn đầu tư trên 382 tỷ đồng để thực hiện các dự án theo chỉ đạo của Tỉnh, bổ sung 112,3 tỷ đồng cho các huyện, thành phố để thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đầu tư các dự án có tính chất trọng điểm trên địa bàn. 

Với sự tập trung và coi trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính NSNN theo phân cấp, trong năm 2023 Sở Tài chính đã được giao xây dựng 16 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành 06 quyết định quy phạm pháp luật, HĐND tỉnh ban hành 06 Nghị quyết quy phạm pháp luật, đã trình UBND 02 văn bản quy phạm pháp luật và đang hoàn thiện 02 văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2023 Sở Tài chính đã tiếp nhận 20.629 văn bản đến các loại và đã ban hành trên 5.781 văn bản đi, trong đó ban hành theo thẩm quyền trên 14 văn bản hướng dẫn điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN, ban hành trên 37 văn bản tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sử dụng NSNN để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán vốn sự nghiệp và kế hoạch vốn các Chương trình MTQG.

Tới thời điểm hiện tại với sự nỗ lực và quyết tâm cao, cùng với thành công chung của toàn tỉnh, Sở Tài chính đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023.

Quyết tâm lớn, nỗ lực cao, hành động quyết liệt trong tham mưu điều hành NSNN năm 2024

Năm 2024 là năm bứt phá để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ tài chính - NSNN của nhiệm kỳ. Với dự báo năm 2024 là năm có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen trong khi nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao tương đối lớn với Dự toán thu NSNN trên địa bàn 3.862 tỷ đồng và dự toán chi NSĐP là 13.483 tỷ đồng. 

Với nhiệm vụ được giao đòi hỏi Sở Tài chính quyết tâm phải lớn, nỗ lực phải cao, hành động phải quyết liệt trong tham mưu điều hành NSNN năm 2024. Trong đó căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024 đã được HĐND tỉnh quyết định, UBND tỉnh giao, Sở Tài chính xác định mục tiêu tham mưu tổ chức điều hành quản lý tài chính NSNN năm 2024 kỷ luật, kỷ cương, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất; đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường tiết kiệm chi NSĐP tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng các giải pháp để thực hiện nhanh các công trình đầu tư hạ tầng quan trọng, cấp thiết.

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về tài chính NSNN ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 đặc biệt là chú trọng điều hành các nhiệm vụ tài chính - NSNN trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó tăng cường công tác quản lý thu NSNN, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh; ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử; quyết liệt xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu NSNN.

Đồng thời tổ chức điều hành chi NSĐP chủ động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; triệt để cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, tiết kiệm chi thường xuyên để đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư và tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Với tinh thần quyết liệt, chặt chẽ, linh hoạt, thực chất, có hiệu quả trong việc đồng bộ các giải pháp, Sở Tài chính quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024 góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục