Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

- Ngày 4-12, UBND tỉnh đã có Công văn số 6090/UBND-ĐTXD chỉ đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Công trình Trường PTTH Chuyên Tuyên Quang là một trong những công trình xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình chủ động rà soát, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan quyết liệt tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 không đạt mục tiêu mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh để giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của UBDN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Tin, ảnh: P.V

Tin cùng chuyên mục