Sáng tạo để giữ rừng - Bài 2: Những người hùng giữa rừng xanh

 

Nhân viên tuần rừng Ma Doãn Thiệp
Chốt Biến, Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn (Chiêm Hóa)