Nơi Bác Hồ ở đầu tiên khi trở lại Tuyên Quang năm 1947

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết địa điểm Bác Hồ ở đầu tiên khi trở lại Tuyên Quang năm 1947 để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Tin cùng chuyên mục