Phát triển đảng viên cần chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng

- Công tác phát triển Đảng là một yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng.
 

Đồng chí Trương Đức Chiến, Bí thư Chi bộ Thiện Phong, xã Thiện Kế (Sơn Dương) 

Tin cùng chuyên mục