Tăng cường, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

- UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Thượng Giáp (Na Hang) tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tích cực thực hiện các mặt công tác trọng tâm.

Cụ thể là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm là xây dựng, củ cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đổi mới hình thức và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng quốc phòng, an ninh cho các đối tượng bảo đảm sát với thực tiễn, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp của lực lượng Công an, Quân sự, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Công an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng trên địa bàn nắm, dự báo tình hình và tham mưu, tổ chức thực hiện phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa các yếu tố, nguy cơ, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thực tiễn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo và cụ thể hoá để thực hiện Chỉ thị này. Đồng thời giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Toàn văn Chỉ thị số 01/CT-UBND.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục