Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”

Video không hợp lệ