Trực tiếp: Liên hoan tiếng hát đoàn viên công nhân viên chức lao động Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2023