Tiếng việt | English

Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

TQĐT - Ngày 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Video không hợp lệ