Cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư

- Tuyên Quang xác định đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) để tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, công tác CCHC đã được các cấp, các ngành, các địa phương tích cực vào cuộc và đã đạt được những kết quả tích cực, lợi thế cạnh tranh của tỉnh ngày càng được nâng cao, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Tuy nhiên, trong công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế nếu không có giải pháp, sự quyết tâm lớn sẽ bị tụt hậu. Để thực hiện được điều đó mỗi cơ quan, đơn vị phải kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế, có cách làm đổi mới, sáng tạo trong CCHC.

Bài 1: Kết quả ấn tượng và những điểm trừ

Liên tiếp tăng bậc thứ hạng 

CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm. Với tinh thần đó, trong thời gian qua, công tác CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đã được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 17- NQ/TU ngày 27/5/2016 về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về CCHC tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 và trên 30 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác CCHC. Nhìn tổng thể bức tranh về CCHC của tỉnh ta sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy, công tác CCHC đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức ở hầu hết các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện công tác CCHC, điển hình như việc thành lập các Trung tâm hành chính công cấp huyện; triển khai ứng dụng chữ ký số, chứng thực số; xây dựng danh mục, vị trí việc làm gắn với dự kiến biên chế; triển khai phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC; thí điểm hợp nhất các tổ chức tương đồng; xây dựng đề án sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố…


Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang.

Trong cải cách thể chế, việc xây dựng các văn bản QPPL đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được thực hiện hàng năm theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định. Trong công tác cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 958 TTHC, thời gian cắt giảm đạt bình quân trên 30%. Tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa TTHC và danh mục TTHC được gần 2.000 thủ tục, đồng thời công bố công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử. Các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC đúng theo quy định, 99% hồ sơ TTHC đúng hạn. Tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích... 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính thực hiện nghiêm các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị không vượt quá số lượng các phòng, ban. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Hiện tỉnh thành lập thấp hơn so với quy định 59 đơn vị sự nghiệp, 53 đầu mối bên trong cơ quan. Từ năm 2015 đến 2018 tỉnh đã tiết kiệm được 3.499 biên chế. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có nhiều chuyển biến, việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo đúng quy định bằng phương pháp chấm điểm lấy hiệu quả công việc làm thước đo. UBND tỉnh đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan gắn với dự kiến biên chế, đến năm 2021 giảm 10%. Đối với cải cách tài chính công, 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế tài chính nội bộ và quản lý tài sản công đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả. Trong 59 đơn vị sự nghiệp có 11 đơn vị đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, 31 đơn vị đảm bảo chi một phần thường xuyên. Về hiện đại hóa hành chính đến nay 100% cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ, thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, áp dụng chữ ký số...

Bằng sự nỗ lực không ngừng, từ 2015 đến 2018, tỉnh ta liên tiếp tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, hiện xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số CCHC có sự chuyển biến rõ nét, năm 2015 tỉnh ta đứng ở vị trí 49/63 tỉnh thành thì đến năm 2018 tăng 30 bậc đứng ở thứ hạng thứ 19/63 tỉnh thành phố. Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Tuyên Quang hợp tác, thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh, trong đó có một số tập đoàn lớn như: Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Dabaco, Công ty cổ phần Woodsland, Tập đoàn FLC... Riêng năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH Tập đoàn Better Power (Xa-moa) thực hiện dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu Tuyên Quang với tổng vốn đầu tư 25 triệu USD, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động địa phương.

Còn đó những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn những điểm hạn chế cần phải khắc phục. Theo kết quả đánh giá chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ đối với tỉnh ta, trên 8 tiêu chí đánh giá thì có 4 tiêu chí tăng điểm, 4 tiêu chí giảm điểm. Trong các tiêu chí giảm điểm mạnh nhất lại nằm ở tiêu chí tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giảm 28 bậc từ thứ hạng 29 xuống thứ hạng 57. 

Qua khảo sát 480 người dân, người đại diện giao dịch tại 6 sở, 6 huyện, 18 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 76,31%, điểm đánh giá đạt 9,23/12 điểm, thuộc nhóm các tỉnh khá. Trong đó, còn có những con số đáng lưu ý: 16,86% người được hỏi trả lời phải đi lại 3,4 lần để giải quyết TTHC; 4,78% người được hỏi cho rằng cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 5,02% người trả lời công chức có gợi ý thu thêm tiền ngoài phí, lệ phí; 35,75% người được hỏi mong muốn các cơ quan rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Cùng với đó, đơn vị khảo sát cũng đã chỉ ra nhiều nội dung bị trừ điểm trong bộ Chỉ số CCHC như: Các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, chưa cung cấp đầy đủ báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra; còn hạn chế trong việc đưa ra các sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC. Việc nhập, đăng tải công khai TTHC, tiến độ giải quyết TTHC chưa thực hiện đầy đủ.  Hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn nhiều hạn chế, tỷ lệ phát sinh đạt thấp 36,21%; tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố ISO 9001 thấp có 15/141 UBND cấp xã áp dụng. Ngoài ra, điểm đánh giá về tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh là rất thấp. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi tiếp cận dịch vụ ở một số lĩnh vực như tài nguyên môi trường, xây dựng còn thấp.

Qua kết quả đánh giá của Bộ Chỉ số CCHC Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố cho thấy, việc thực hiện công tác CCHC của tỉnh còn một số hạn chế, và đó cũng là những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện qua kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trong năm 2018. Việc đánh giá, phân tích những lỗi bị điểm trừ, để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục là một trong những giải pháp quan trọng, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC và nâng cao điểm số, thứ hạng trong Bộ Chỉ số CCHC trong những năm tiếp theo.  
                                                                                                                              (Còn nữa)
                                                                                                                   Bài, ảnh: Thanh Phúc

>>Bài 2: Những giải pháp khắc phục

Tin cùng chuyên mục