Tiếng việt | English

Cơ sở đánh giá chất lượng cải cách hành chính

-Bắt đầu từ năm 2019, việc đánh giá kết quả CCHC được thực hiện thông qua Phần mềm quản lý chấm điểm chỉ số CCHC các cấp. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng website, cho phép các đơn vị trực thuộc sử dụng phần mềm có thể truy cập vào hệ thống. Mỗi đơn vị sử dụng phần mềm sẽ có tài khoản để truy cập vào hệ thống để cập nhật chỉ số đánh giá đối với các chỉ số tự đánh giá, theo bộ chỉ số đánh giá được ban hành.


Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn Phần mềm
chấm điểm chỉ số cải cách hành chính.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Bộ chỉ số CCHC mới được bổ sung thêm, sửa đổi một số tiêu chí, tiêu chí thành phần, trong đó có những tiêu chí quan trọng đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá trong công tác CCHC như: Tiêu chí về sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện CCHC; thực hiện quy định về báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC; tỷ lệ giảm đầu mối bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc so với năm 2015; mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức; triển khai kiến trúc chính quyền điện tử và vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đối với UBND cấp huyện, ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên còn bổ sung 4 tiêu chí gồm: Mức độ thu hút đầu tư trên địa bàn; số lượng doanh nghiệp thành lập mới; tỷ lệ đóng góp và thu ngân sách của khu vực doanh nghiệp; thực hiện thu ngân sách hằng năm theo kế hoạch. Đặc biệt, năm 2019 áp dụng Phần mềm quản lý chấm điểm sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc tự đánh giá, chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng; đồng thời giúp quá trình thẩm định, đánh giá của Hội đồng thẩm định được khách quan, minh bạch, kịp thời, chính xác hơn. 

Để xác định Chỉ số cải cách hành chính đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC và xây dựng Phần mềm quản lý chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Đây là bước triển khai mới của UBND tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC. Thông qua các nội dung, tiêu chí trong Bộ chỉ số CCHC giúp các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC đảm bảo phù hợp với chỉ đạo Trung ương và tình hình thực tế địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh. 

Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC có phương pháp đánh giá dựa trên 8 lĩnh vực, 35 tiêu chí, 71 tiêu chí thành phần đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 8 lĩnh vực, 42 tiêu chí, 73 tiêu chí thành phần đối với UBND cấp huyện, thành phố. Những nội dung đánh giá, xếp hạng bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; đánh giá về tác động công tác cải cách hành chính. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC là 70/100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 30 điểm. Đối với UBND huyện, thành phố, điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC là 76,5/100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 23,5 điểm.

Việc xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các Sở, UBND cấp huyện, thành phố thông qua Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC sẽ góp phần nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn tỉnh. Đây được coi là một công cụ pháp lý để đánh giá việc thực hiện công tác CCHC.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục