Tiếng việt | English

Dấu ấn về công tác cải cách hành chính - Bài 1: Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành

- Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ một tỉnh có các chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh (PCI) ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng, đến nay tất cả các chỉ số của tỉnh đã được cải thiện vươn lên nằm trong nhóm các tỉnh đạt khá trở lên. Trong đó, chỉ số CCHC của tỉnh đứng vị trí 19/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PCI đứng vị trí 34/63, thuộc nhóm các tỉnh đạt khá; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố.

Bài 1: Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành

>>Bài 2: Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ

Công tác CCHC luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt, kiên trì và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Từ đó, đã tạo sự vào cuộc đồng bộ, thực chất của các cấp, các ngành, các địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

 

Nhiệm vụ trọng tâm

Công tác CCHC được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020 phải xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện các TTHC liên quan đến đầu tư, kinh doanh. 

UBND đã cụ thể hóa với trên 30 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác CCHC trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có 13 quyết định, 15 kế hoạch và nhiều văn bản khác chỉ đạo, điều hành toàn diện về công tác CCHC. Cùng với đó, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề về CCHC với các cơ quan, đơn vị nhằm phân tích, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quy định về quy trình, phương pháp và tiêu chí đánh giá, xếp hạng về CCHC hàng năm đã thực sự tạo hiệu ứng và sức lan tỏa rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, ngày càng phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của tập thể trong việc phấn đấu thực hiện kế hoạch, chương trình công tác CCHC đã đề ra.


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Sở Tư pháp giải quyết TTHC cho người dân.

Với chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác CCHC, hàng năm, Sở Nội vụ đều chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác CCHC của tỉnh cho năm sau ngay từ cuối năm trước. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể các biểu mẫu và tập huấn nghiệp vụ lập kế hoạch CCHC cho các cơ quan, đơn vị, yêu cầu từng cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, cập nhật tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị bám kế hoạch của UBND tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức nhiều đợt kiểm tra thực hiện công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác CCHC tại địa phương. 

Sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Sự quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC của tỉnh. Kết quả và hiệu quả của quá trình CCHC đã thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo các cấp. Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu quan tâm, sâu sát, chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC thì ở đó đơn vị thường được xếp ở vị thứ cao trong bảng đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC hàng năm của tỉnh.

Sở Tư pháp là đơn vị nhiều năm liền đứng đầu về chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành. Lãnh đạo Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh thực hiện công tác CCHC, cải cách thể chế của tỉnh, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của Sở, ngành Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, Sở phân công nhiệm vụ CCHC cho từng phòng, đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và vị trí việc làm của từng cá nhân, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện; luôn phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; đổi mới phương pháp làm việc với tinh thần “tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả”, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác CCHC, thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác CCHC như: Sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, duy trì 8 phần mềm chuyên ngành, thực hiện ứng dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng; thực hiện điều hành công việc trên ứng dụng Zalo; cung cấp 166 dịch vụ công trực tuyến đối với 166 TTHC…

Huyện Lâm Bình có 3 năm trước luôn đứng thứ  hạng thấp nhất về điểm chỉ số CCHC và điểm số DCI (năng lực cạnh tranh cấp huyện). Tuy nhiên, bằng sự quan tâm, tập trung lãnh đạo của UBND huyện trong 2 năm trở lại đây, Lâm Bình luôn đứng ở vị trí cao nhất trong các bảng xếp hạng. Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch UBND huyện cho biết, để cải thiện chỉ số CCHC, huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng chỉ tiêu. Đặc biệt công tác cải cách TTHC được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong CCHC. Vừa qua, huyện còn tổ chức phong trào thi đua về công tác CCHC đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân làm tốt, chấn chỉnh ngay những tập thể chưa tốt. Bằng sự chỉ đạo điều hành tích cực của lãnh đạo UBND huyện, thời gian qua trên 99% TTHC đã được huyện Lâm Bình giải quyết đảm bảo đúng và trước thời hạn. Hiện huyện Lâm Bình đã thực hiện lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến đối với tất cả các xã trên địa bàn; thành lập các nhóm Zalo giữa lãnh đạo huyện với các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo các xã, các cơ sở hoạt động về du lịch, các doanh nghiệp; lắp đặt camera tại các Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC để giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Huyện đang tiến hành các bước để áp dụng mô hình phòng họp không giấy. 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2018 đã dành phần lớn nội dung nói về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC. Đồng chí đã chỉ ra 7 nội dung mà người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phải triển khai thực hiện ngay các giải pháp CCHC trong thời gian tới, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phải tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu đối với công tác CCHC. Vì vậy, việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục