Thực hiện tốt sứ mệnh “Đi trước mở đường”

- Nhiệm vụ của công tác tuyên truyền là phải chuyển tải nội dung cốt lõi của nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu, thấu đáo nội dung các nghị quyết. Từ đó, thực hiện và vận dụng sáng tạo nội dung các nghị quyết vào tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Điểm sáng trong công tác Tuyên giáo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất, trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Phát huy truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng và thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu tích cực với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thành công chung của tỉnh.

Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy, các đoàn thể chính trị, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Tuyên giáo các cấp cũng đã chủ động, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân, thường xuyên quan tâm đối thoại, cung cấp thông tin cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trường Chính trị tỉnh với các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.                 

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo đã tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Thông qua đó, toàn tỉnh đã làm được nhiều phần việc có ý nghĩa, hiệu quả; xây dựng, bồi dưỡng, lan tỏa nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, nhất là những tấm gương trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo.

Qua các buổi làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, ngành Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang luôn là điểm sáng của cả nước trong các mặt công tác, đặc biệt là việc giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đây cũng là những kinh nghiệm quý để Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, xem xét để nhân ra diện rộng, góp phần tăng hiệu quả của công tác tuyên truyền trên cả nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải trong
Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đổi mới tuyên truyền các nghị quyết của Đảng

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng được tăng cường bằng hình thức kết nối trực tuyến; ban hành Quy định về đánh giá chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Văn kiện của Đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở; tổ chức cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tổ chức thi tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi... Đa dạng hóa các thông tin, tuyên truyền quán triệt chỉ thị, nghị quyết qua các hội nghị; biên tập chỉ thị, nghị quyết, quy định... thành các infographic; tổng hợp, biên tập ngắn gọn các chỉ thị, nghị quyết sau đó đọc và thu âm để phát trên hệ thống loa truyền thanh không dây của các xã, thị trấn...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ được chủ trương của Đảng bộ huyện, tạo sự đồng thuận, chuyển biến của cả hệ thống chính trị chính là giải pháp hàng đầu mà BCH Đảng bộ huyện đặt ra. Ngay sau khi Đại hội thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên ban hành Chỉ thị 01-CT/HU về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở. Đây được gọi là ngày thứ 7 làm nông thôn mới ở huyện Hàm Yên.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia "3 cùng" với nhân dân xã Tân Tiến (Yên Sơn).

Việc đưa cán bộ, chiến sỹ xuống tận cơ sở chung tay cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên hiểu rõ hơn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sự chung tay, góp sức của nhân dân, doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng phần hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, huyện Hàm Yên đã xây dựng được gần 1.200 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai phong trào “Ba cùng” với nhân dân. Kinh nghiệm từ chương trình này cho thấy, khi cán bộ, đảng viên gần gũi với quần chúng nhân dân sẽ giúp tăng cường mối liên hệ giữa dân với Đảng. Có thể nói, với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, “Mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên hiệu quả ở cơ sở”, là giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo tính sắc bén, thuyết phục, lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cho biết, để công tác tuyên truyền ngày càng có hiệu quả, ngành Tuyên giáo thường xuyên bám sát các nhiệm vụ chính trị, đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp để kịp thời định hướng thông tin, truyền tải những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhân rộng mô hình hiệu quả đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống, ngành Tuyên giáo tỉnh đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh “đi trước mở đường”, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục