Khắc phục hình thức trong đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức

- Từ ngày 20/8/2020, Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,viên chức (thay thế hai Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP) có hiệu lực.

Điểm mới trong Nghị định 90/2020 của Chính phủ là đã nêu rõ các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục quy định mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”. Các tiêu chí của từng mức cũng được xác định cụ thể như để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì ngoài tiêu chuẩn về đạo đức lối sống,... CBCCVC phải hoàn thành mọi nhiệm vụ đạt kết quả cao và ít nhất 50% công việc vượt yêu cầu. Đồng thời, quy trình thủ tục và thẩm quyền đánh giá cũng được hoàn thiện theo hướng bảo đảm nghiêm túc nhưng không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bỏ quy định “phải có sáng kiến, đề tài, đề án mới được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Việc này không có nghĩa không coi trọng sáng tạo trong công việc của CBCCVC. Song nếu coi sáng kiến, đề tài, đề án là tiêu chí bắt buộc để được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì dễ dẫn đến hình thức. Bỏ quy định này nhưng quy trình đánh giá vẫn chặt chẽ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về số lương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để tránh hình thức, trong đánh giá, Nghị định quy định việc đánh giá CBCCVC phải bằng sản phẩm cụ thể để tránh cảm tính, người đánh giá đảm bảo công bằng, chính xác,đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, để tránh nể nang, Nghị định quy định cấp quản lý ngoài thông báo bằng văn bản cho CBCCVC còn phải công khai kết quả xếp loại chất lượng trong cơ quan nơi CBCCVC làm việc. Hình thức công khai do lãnh đạo quyết định.

Để việc đánh giá CBCCVC thực chất hơn, thực tế cho thấy quan trọng nhất là tiêu chí đánh giá, cách phân loại càng cụ thể thì càng dễ thực hiện và cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Hy vọng, với Nghị định mới việc đánh giá phân loại CBCCVC sẽ đi vào thực chất, khắc phục bệnh hình thức, qua đó có tác dụng khích lệ, động viên CBCCVC tích cực phấn đấu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của CBCCVC các cơ quan, đơn vị.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục