Tiếng việt | English

Đề xuất tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, mục đích tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương nhằm: Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương; bù đắp bội chi của ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển trong phạm vi hạn mức vay trong năm để bù đắp bội chi của ngân sách trung ương được Quốc hội quyết định hằng năm; trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách trung ương trong phạm vi hạn mức vay trong năm để trả nợ gốc của ngân sách trung ương được Quốc hội quyết định hằng năm.

Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh nhằm: xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh; bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh cho đầu tư phát triển…

Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Trường hợp tạm ứng ngân quỹ nhà nước để bù đắp bội chi của ngân sách trung ương hoặc để trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách trung ương, mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương phải nằm trong hạn mức vay trong năm để bù đắp bội chi hoặc vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương được Quốc hội quyết định.

Thời hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: a) Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương: tối đa không quá ngày 31 tháng 12 năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

b) Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước để bù đắp bội chi, trả nợ gốc: tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Hoàn trả và gia hạn tạm ứng

Theo dự thảo, chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đến hạn hoàn trả khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước, Kho bạc Nhà nước có công văn gửi Vụ Ngân sách nhà nước thông báo về việc hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Căn cứ thời hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương, Vụ Ngân sách nhà nước bố trí nguồn ngân sách để hoàn trả tạm ứng đầy đủ, đúng hạn.

Trường hợp ngân sách trung ương có khó khăn, không bố trí được nguồn để hoàn trả khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước đầy đủ, đúng hạn, khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương được xem xét gia hạn.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục