Chương trình mang lại nhiều lợi ích cho người dân

TQĐT - Ngày 07-5-2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP). Ngày 14-7-2018, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình OCOP.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (khóa XVI), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo: Toàn tỉnh thực hiện chủ trương từ nay đến năm 2020, mỗi huyện xây dựng 1 đến 2 sản phẩm chủ lực; mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu, đạt hiệu quả kinh tế. Các xã chủ động lựa chọn sản phẩm để thực hiện. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến để thực hiện.

Vậy, nguồn gốc, khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của Chương trình OCOP là gì? “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (tiếng Anh là One commune, one product - viết tắt là OCOP) là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm của Nhật Bản” (tiếng Anh là One village, one product - viết tắt là OVOP), phong trào này được triển khai đầu tiên ở Nhật bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước và đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Đến nay đã có hơn 40 nước học theo và đã triển khai rất thành công góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn. 

“Mỗi xã, phường một sản phẩm” là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện.

Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong cả nước; khuyến khích các địa phương tùy vào điều kiện thực tiễn, triển khai phù hợp ở khu vực đô thị với mục tiêu nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Thông qua phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội khu vực nông thôn bền vững.

Từ nay đến năm 2020 chỉ còn hơn 2 năm, do đó thiết nghĩ các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt, tạo đòn bẩy thông qua các cơ chế chính sách, tuyên truyền, hỗ trợ để người dân, các hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tự quyết định lựa chọn và phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của địa phương mình, đồng thời phải làm sao để các sản phẩm đó có chất lượng tốt nhất theo đúng quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Kỳ vọng với sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, tỉnh ta sẽ hoàn thành thắng lợi chương trình mỗi huyện xây dựng 1 đến 2 sản phẩm chủ lực; mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu, đạt hiệu quả kinh tế, góp phần vào thành công của Chương trình OCOP toàn quốc.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục