Hướng tới một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa chính thức công bố và xin ý kiến đóng góp của nhân dân vào các Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong các văn kiện này, nhiều con số có ý nghĩa cho giai đoạn 2021 - 2025 đã được xác định.

Trong đó, năm 2021, mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6%, GDP bình quân đầu người 3.700 USD. Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, các con số được đưa ra là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; GDP Bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 5.000 USD. Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh cũng xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm (2020 - 2025) của tỉnh đạt trên 8%; Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng.

Đưa ra các con số, các chỉ tiêu để phấn đấu đạt ở mức cao nhất là cần thiết và quan trọng vì chỉ khi xác định được các mục tiêu rõ ràng thì mới đưa ra được các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nỗ lực phấn đấu thực hiện được các mục tiêu đề ra. Những con số chưa hẳn nói lên tất cả, để có được nền tảng phát triển vững chắc thì tốc độ tăng trưởng kinh tế là yếu tố quyết định. Trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh là 6,45%, nhờ vậy kinh tế - xã hội của tỉnh ta đã có sự khởi sắc đáng mừng.

Tuy nhiên năm 2020, năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, chúng ta đứng trước không ít khó khăn: đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế - xã hội của đất nước; hiện nay miền Trung lại đang oằn mình gánh chịu bão lũ, thiệt hại không nhỏ cả về kinh tế và tính mạng con người. Đây là một phần của chuỗi các hiện tượng thời tiết cực đoan, là hệ quả của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Những hậu quả mà chúng ta đang phải gánh chịu gióng lên hồi chuông báo động rằng: Hơn lúc nào hết phát triển xanh, phát triển bền vững là vô cùng quan trọng.

Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phần định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 đã xác định mục tiêu “Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân là mục tiêu hàng đầu... Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Chúng ta đang ở ngưỡng của giai đoạn phát triển mới với khát vọng thịnh vượng được nhân lên trong mỗi người Việt Nam. Song đã đến lúc cần phải quan tâm đến hiệu quả, chú trọng đến chất lượng và giá trị thay vì số lượng. Đây cũng chính là con đường để chúng ta đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, sớm trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục