Nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

- Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế đã có chuyển biến tích cực. Số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Các chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm y tế được triển khai đầy đủ, kịp thời đáp ứng quyền lợi cho người dân.

Tuy nhiên công tác BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn đó là: Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tuy đã đạt 94,9% nhưng vẫn còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng tăng qua các năm; công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế còn gặp khó khăn do một số doanh nghiệp khai báo thông tin về lao động chưa trung thực...

Nhằm nâng cao chất lượng công tác BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Với quan điểm xác định đây là hai chính sách xã hội quan trọng góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ta đã xác định mục tiêu cụ thể trong những năm tới là: Phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 45% và năm 2030 là 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH (Trong đó người dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% năm 2025 và 5% năm 2030); đến năm 2025 khoảng 35%, năm 2030 khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; duy trì 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đến năm 2025 có khoảng 55%, năm 2030 khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, trong thời gian tới tỉnh ta cũng xác định phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BHXH, bảo hiểm y tế. Sử dụng và quản lý quỹ BHXH, bảo hiểm y tế an toàn; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế. Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đối thoại với người dân về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tham gia giao dịch, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục