Tạo chuyển biến mạnh từ cơ sở

- Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hiện nay các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đang triển khai đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Xem xét những mặt đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế để tiếp tục có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thực hiện Đề án, thời gian qua các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, từ đó tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân  thực  hiện  tốt chủ  trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy đã tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong tình hình mới, bảo đảm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cho chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới trong cách thức, phương pháp vận động, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa quần chúng Nhân dân với Đảng, chính quyền; là người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Có thể thấy, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Muốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trước hết phải bắt đầu từ nâng cao năng lực và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ, rõ rệt ngay từ cơ sở, ngay từ gốc. Đây cũng chính là mục tiêu của Đề án, để góp phần bảo đảm cho việc thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.             

Phương Đông 

Tin cùng chuyên mục