Thi đua dạy tốt học tốt

- Hôm nay (5-9), đúng ngày khai giảng năm học 2023 - 2024, trong không khí tưng bừng, phấn khởi đón năm học mới, chúng ta lại bồi hồi nhớ lời dặn của Bác Hồ trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên năm 1945: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

78 năm trôi qua, thực hiện lời dạy của Người, Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục nước nhà đã hiện thực hóa bằng những chủ trương, quyết sách quan trọng. Sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giáo dục và đào tạo nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đại hội XIII yêu cầu ngành giáo dục - đào tạo phải “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt phát triển đất nước”.

Hiện nay, trước yêu cầu hội nhập quốc tế, toàn ngành giáo dục tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể. Trong đó, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo”, toàn ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023 - 2024.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh; Tăng cường công tác giáo dục thể chất, bảo đảm an toàn trường học; Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; Hội nhập quốc tế trong giáo dục; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Trong 12 nhiệm vụ trọng tâm ấy thì nhiệm vụ thi đua làm theo lời Bác được tiếp tục được đẩy mạnh. Đó là, tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Ở tỉnh ta, các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới đã được cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương. Tất cả trong tâm thế chủ động, sẵn sàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.                            

  Thành Công

Tin cùng chuyên mục