Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

- Ngày 18/9/2020 UBND tỉnh đã có văn bản số 2929/UBND-TH thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1259/TTg-KHTH về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp kịp thời nhằm khắc phục, hỗ trợ, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, quan tâm đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực... Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội. Đồng thời rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo các cơ chế, chính sách phải phù hợp với tình hình thực tiễn đối với nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách và trên địa bàn; trong đó lưu ý đề xuất các biện pháp, phương án trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, chú trọng thị trường trong nước, trong tỉnh, thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng, khu công nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Cùng với tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm cả nguồn vốn ODA, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình làm chậm, gây khó khăn, nhũng nhiễu, vi phạm quy định, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí về đầu tư công. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục