Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

TQOL - Ngày 22-3-2019, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo 909 về một số nội dung công tác xây dựng Đảng. Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ trong thời gian tới yêu cầu các ban đảng Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ đã xác định trong các chương trình, kế hoạch của cấp ủy và các giải pháp được đề ra tại: Văn bản số 2350 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo cáo số 340 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo số 24 của Trường Chính trị tỉnh, Văn bản số 1398 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc.

Trong đó, về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XII; công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung như sau:

 

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII: Phải rà soát lại toàn bộ các nội dung trong Kế hoạch số 168 - KH/TU ngày 18-02-2018; Chương trình hành động số 21 - CTr/TU ngày 08-3-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trước mắt tập trung vào những nội dung còn chậm, khó khăn, vướng mắc. Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện hoàn thành việc cụ thể hóa vị trí việc làm và bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Thường xuyên theo dõi việc thực hiện các đề án thí điểm theo Kết luận số 34 - KL/TW ngày 07-8-2018 của Bộ Chính trị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục tham mưu thực hiện các đề án tiếp theo. Chủ động tham mưu chuẩn bị các điều kiện triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng đề án tinh giản các chức danh xã, phường, thị trấn theo chủ trương của Trung ương để thực hiện theo quy định, khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính khi sửa đổi thông tin giấy tờ của người dân sau sáp nhập, thay đổi tên thôn, tổ dân phố; thực hiện hỗ trợ đối với người đang là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không tiếp tục bố trí do sáp nhập thôn, tổ dân phố. 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cân đối, cấp kinh phí để kịp thời chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, xã, người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, xây dựng đề án thực hiện kiêm nhiệm các chức danh chuyên trách với các chức danh bán chuyên trách cấp xã nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế. Triển khai các quy định, mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố.

Về thực hiện Nghị quyết Trung  ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: Các ban đảng Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 208 - KH/TU ngày 01-8-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là thực hiện tốt 2 trọng tâm, 5 đột phá, 8 nhóm giải pháp. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sở, ngành cho phù hợp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ; thẩm định đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy huyện không là người địa phương, khuyến khích thực hiện đối với cấp ủy cấp xã; thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã theo đề án đảm bảo hợp lý.

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 08 - QĐi/TW ngày 25-01-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 22 - QĐi/TU ngày 22-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát thường xuyên việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khẩn trương ban hành quy chế để bí thư cấp ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ quý I-2019. Thực hiện công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Sau khi Thông báo 909 được ban hành, tại phiên họp cán bộ chủ chốt ngày 04-4-2019, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết ở đảng bộ mình phụ trách. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới thực hiện phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo thật sự nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Đảng.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục