Tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 8

- Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Để việc triển khai học tập nghị quyết có hiệu quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kế hoạch nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung và những điểm mới trong các văn kiện; thảo luận, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Công tác tuyên truyền nghị quyết cần thực hiện kịp thời, thường xuyên, đồng bộ, phù hợp, hiệu quả,...

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến nghị quyết.

Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện theo từng lĩnh vực và các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai thực hiện nghị quyết. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình để bổ sung hoàn thiện và triển khai thực hiện theo lộ trình. Hằng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện đã đề ra.

Việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, sẽ góp phần tạo khí thế mới, xung lực mới trong giai đoạn mới của dân tộc; sớm hiện thực hóa những quyết sách của Hội nghị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.                                                                

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục