Chủ trương hợp lòng dân

- Năm 2011, từ xuất phát điểm chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chỉ đạt 2,8 ...

Nhớ lời Bác dạy

- Ngày 20-3-1961, tại Sân Vận động Thị xã Tuyên Quang, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào ...

Tin xem nhiều

Ngại phê bình, góp ý - biểu hiện suy thoái

- Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn ...

Khắc phục bệnh “né” trách nhiệm

- Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nhận diện và chỉ rõ căn bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, ...