Tin xem nhiều

Củng cố, nâng cao tiêu chí thu nhập

- Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Theo bộ tiêu chí ...

Vốn chính sách góp sức xây dựng nông thôn mới

- Tín dụng chính sách đã tiếp sức các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo ...