Bản tin thời sự ngày 30-5-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ 5, ngày 30-5-2024:

- Dấu ấn bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang từng bước được định hình.
- Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
- Kịp thời khống chế đám cháy tại thị trấn Sơn Dương.
- Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024: Kết nối cùng tỏa sáng.
- Xăng RON95-III giảm gần 700 đồng/lít từ 15 giờ ngày hôm nay.
- Liên hợp quốc huy động gần 5 tỷ USD thúc đẩy số hóa toàn cầu.

Audio không hợp lệ