Cải cách hành chính: Nhìn từ các chỉ số

- Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Tuyên Quang đạt 86,57%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,76%, tăng 1 bậc so với năm 2020. Giá trị chỉ số chung và nhiều chỉ số thành phần đều tăng. Qua đánh giá, phân tích các chỉ số thành phần cho thấy, chỉ số nào có sự tác động mạnh sẽ được cải thiện. Do đó muốn cải thiện các chỉ số CCHC cần được quan tâm toàn diện.

Điểm sáng về CCHC

Năm 2021, Tuyên Quang có 4 chỉ số thành phần xếp ở vị trí cao so với các tỉnh, thành phố. Cụ thể, chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức xếp thứ 1/63; xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 6/63; công tác chỉ đạo, điều hành xếp thứ 14/63; cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 17/63. Đây là những chỉ số thành phần những năm trước Tuyên Quang thường có nhiều điểm trừ, đứng ở vị trí thấp, nhưng thời gian có sự tác động mạnh mẽ của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, những chỉ số này có sự thay đổi tích cực. Biểu hiện rõ nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo CCHC tỉnh để chủ động chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC; tổ chức tự chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh; xác định rõ từng tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa, từ đó có giải pháp khắc phục.

Kết quả này cũng phản ánh rõ thời gian qua, UBND tỉnh tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng đã có nhiều sáng kiến, cách làm mới trong công tác CCHC. Cụ thể như xây dựng đề án danh mục vị ví việc làm, gắn với dự kiến biên chế, số lượng người làm việc cần có đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2021; thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố; xây dựng phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Sở Nội vụ tham mưu tổ chức tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí chấm điểm của Bộ Nội vụ định kỳ hằng tháng...

Giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang.

Hiệu quả và tác động của công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được thể hiện rõ nét thông qua kết quả điều tra xã hội học, thăm dò ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, người dân cũng như thứ bậc xếp hạng của tỉnh tăng đều qua các năm. Năm 2021 chỉ số tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 54 lên thứ 32.

Tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách TTHC

Thời quan qua, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân qua các dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến, điểm nhấn quan trọng là việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai giải pháp để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận thực hiện việc đăng ký hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá của Bộ tiêu chí cho thấy việc thực hiện công tác CCHC của tỉnh còn một số hạn chế, và đó cũng là những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện qua kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trong năm 2021. Về cải cách thủ tục hành chính qua đánh giá cho thấy, nhiều điểm cần phải tiếp tục khắc phục như: việc công khai thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn...

Về hiện đại hóa nền hành chính cũng có những hạn chế được chỉ ra như: tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước chưa đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch công quốc gia chưa đạt 100%; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ chưa đạt 50%; tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích không đạt tỷ lệ 50% trở lên.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh xác định Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”. Điều này thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh về đẩy mạnh công cuộc CCHC. Đây sẽ là động lực lớn để mỗi cán bộ, công chức trong toàn tỉnh thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình đối với CCHC, nâng cao nhận thức và sự quan tâm toàn diện về công tác CCHC. Từ đó có giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa theo quy định.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục