Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021

- Ngày 3-2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021 với trên 200 điểm cầu là các tỉnh, thành phố, ngành, huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Nghị quyết Đại hội được thông qua xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự thảo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên trong cả nước tập trung tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết được đại hội thông qua để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu rộng, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó là tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước và sau tết Tân Sửu 2021.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục