Chuyện đảng viên đi trước

- Ở Tuyên Quang, từ các chủ trương, nghị quyết sát với thực tiễn, hợp với lòng Dân của Đảng đã có nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên đi trước. Họ vừa là những người công bộc của Dân, vừa là người lãnh đạo Nhân dân nên đã phát huy tinh thần gương mẫu, tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng ngày càng nhiều vùng quê trù phú, mang lại đời sống ấm no cho Nhân dân.