Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2023.

 Theo đó, Công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định sau:

1. Cơ quan đăng ký cư trú theo quy định Luật Cư trú tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ là tổ chức thu lệ phí đăng ký cư trú theo quy định.

2. Các trường hợp miễn lệ phí:

a) Trẻ em theo theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật;

b) Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

c) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định pháp luật;

d) Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

3. Mức thu lệ phí:

- Đăng ký thường trú: 20.000 đồng/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 10.000 đồng/lần đăng ký)

- Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình): 15.000 đồng/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 7.000 đồng/lần đăng ký)

- Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách: 10.000 đồng/người/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 5.000 đồng/người/lần đăng ký)

- Tách hộ: 10.000 đồng/lần đăng ký (nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 5.000 đồng/lần đăng ký).    

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục