Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

- Nghị định 20/2021/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng theo mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng như sau:

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì người từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi hưởng hệ số 1,5; người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng hệ số 2.

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn hưởng hệ số 1.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng hưởng hệ số 1.

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng được hưởng hệ số 3.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục