Độ tuổi tham gia bầu cử

- Theo quy định Điều 4 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 “Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…”. Điều 5 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND “Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử”.

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 Bộ Chính trị ban hành về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Theo đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Theo Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 thì tuổi bầu cử và tuổi ứng cử được tính như sau: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 (mười tám tuổi) trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 (hai mươi mốt tuổi) trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”. Như vậy, theo quy định độ tuổi được tham gia bầu cử là tính đến ngày bầu cử được công bố là công dân đủ 18 tuổi trở lên.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục