Quy định thu học phí với trường công lập năm học 2022 - 2023

- Đây là nội dung tại Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022, cụ thể:

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập:

+ Cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021 – 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022; mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

+ Cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình UBND để đề nghị HĐND cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

- Đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021.

Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục