Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Theo báo cáo của cơ quan Chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2023 đến ngày 09/10/2023 (vốn năm 2023) toàn tỉnh mới đạt gần 30%.

Trong đó có một số dự án tiến độ đang triển khai thực hiện rất chậm và khó có khả năng giải ngân 100% nguồn vốn nếu không đẩy nhanh tiến độ, như:

- Dự án 1: Hiện nay tỷ lệ giải ngân là 39% vốn được giao (huyện Na Hang 53%, huyện Lâm Bình 25%).

- Dự án 2: Tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 6%.

- Tiểu Dự án 1 Dự án 3: Tỷ lệ giải ngân khoảng 3%.

- Dự án 4: Nguồn đầu tư (Tiểu dự án 1: Trường Cao Đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tỷ lệ giải ngân là 1,03%); nguồn sự nghiệp (Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3 Dự án 4: tỷ lệ giải ngân khoảng 10%).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay tồn tại, hạn chế nêu trên, phấn đấu triển khai có hiệu quả và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Chương trình)

- Tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là những cơ quan, đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện, tỷ lệ giải ngân thấp; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức họp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để phân tích làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân theo từng dự án, tiểu dự án của Chương trình; đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thục hiện và cam kết thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2022, 2023; căn cứ tình hình thực hiện để xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

- Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình, tiến độ giải ngân nguồn vốn với Ủy ban nhân dân tỉnh vào các ngày mùng 10, 20 và 30 hàng tháng.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế phân công và địa bàn được phân công phụ trách: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, tiến độ giải ngân của từng dự án, tiểu dự án; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách nếu để triển khai chậm tiến độ, không có hiệu quả; đặc biệt là tỷ lệ giải ngân thấp do không kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn.

Các cơ quan, đơn vị được giao nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình theo quy định của tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đầu tư Khoa dân tộc nội trú; khẩn trương ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện việc giải ngân nguồn vốn, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tỷ lệ giải ngân thấp theo quy định.

Các huyện Na Hang, Lâm Bình đặc biệt lưu ý: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo: Thủ tục lập dự án, dự toán, lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng nguồn vốn Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; rà soát những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo khó khăn vướng mắc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

Khẩn trương thẩm định phê duyệt dự án, dự toán, đối tượng thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo đảm giải ngân nguồn vốn kế hoạch được giao theo đúng tiến độ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Chủ động phối hợp với các ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hỗ trợ thực hiện mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

Rà soát các công trình, dự án đề xuất điều chỉnh, bổ sung; nội dung không thể giải ngân thực hiện; làm rõ nguyên nhân, lý do; tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 30/10/2023.

Văn bản số 5130/UBND-VX về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

P.V

Tin cùng chuyên mục