Phát huy tinh thần chiến thắng 30-4, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

- Cách đây tròn 47 năm, ngày 30-4-1975, lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử “đất nước trọn niềm vui”, ca vang “bài ca thống nhất”, sau “ba mươi năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công”.

Chiến thắng 30-4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định tầm vóc vĩ đại, thể hiện ý chí độc lập tự chủ và khát vọng hòa bình của cả dân tộc; đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả của nhiều yếu tố, trong đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố cơ bản, quan trọng. Nguồn gốc của nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đúng đắn, sáng tạo. Thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược.

Sau chiến thắng 30-4, đất nước ta đã trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới... Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trong giai đoạn mới, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ để xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng ta sống lại không khí hào hùng của ngày lễ chiến thắng trong niềm vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong 47 năm qua. Tinh thần ngày chiến thắng 30-4 vẫn luôn thôi thúc chúng ta “khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc” phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuyên Quang

Tin cùng dòng sự kiện