Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

- Hết năm 2021, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 91% vốn được giao. Phát huy kết quả này, ngay từ những ngày đầu năm, tỉnh tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2022.

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 là 1.191,8 tỷ đồng. Cụ thể, chi xây dựng cơ bản vốn tập trung là 503,2  tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 300 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 20 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 20,2 tỷ đồng; tiết kiệm chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư năm 2022 là 321,4 tỷ đồng. Với nguồn vốn được giao, tỉnh đã lên kế hoạch phân bổ vốn chi tiết. Theo đó, tỉnh phân bổ trên 1.191,8 tỷ đồng phân cấp cho huyện, thành phố quản lý 317,5 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 37.500 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 280 tỷ đồng; kiên cố hóa kênh mương 20 tỷ đồng; bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn 48 tỷ đồng…

Công ty TNHH 27-7 thi công đập Đồng Trại, xã Phú Lương (Sơn Dương) công trình kéo dài năm 2022.

Ngay khi được giao kế hoạch vốn năm 2022, UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị liên quan trong tỉnh tăng cường rà soát bảo đảm các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tăng cường phối hợp trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh và dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh. Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2021 trở về trước yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt. Đối với các dự án được giao vốn năm 2022 phải thực hiện thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trước tháng 6 - 2022. Đối với dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu (nếu có), tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022 phấn đấu đến ngày 30-9 giải ngân từ 70% trở lên và bảo đảm dự án không phát sinh tăng nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án khởi công mới, chủ đầu tư tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để dự án khởi công trước tháng 7-2022. Trong quá trình thực hiện đầu tư, phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2022 (trong đó, phấn đấu đến ngày 30-9 giải ngân từ 60% trở lên) và theo nguyên tắc khối lượng thực hiện trong năm không vượt kế hoạch vốn giao.

Năm 2022, Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang được giao trên 263 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trên 17 tỷ đồng ổn định đời sống và phát triển sản xuất; trên 15,5 tỷ đồng chuyển nhượng và giao đất sản xuất; trên 1,1 tỷ đồng hỗ trợ bổ sung đất ở; 190,9 tỷ đồng đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng và một số hỗ trợ khác như đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến lâm. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang cho biết, để thực hiện được việc giải ngân nguồn vốn, ngay từ ngày đầu năm ban đã có kế hoạch cụ thể cho từng dự án, công trình đầu tư. Theo đó, ban tăng cường đôn đốc các đơn vị thi công các công trình chuyển tiếp thực hiện khối lượng xây dựng, thủ tục để thực hiện giải ngân. Đối với các công trình khởi công mới sẽ chủ động lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công trong quý I, II để đảm bảo tiến độ xây dựng, giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch.

Công ty cổ phần Licogi 14 thi công gói thầu số 26 dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Cùng với nguồn vốn của địa phương, năm 2022, tổng vốn đầu tư công Trung ương giao cho tỉnh (chưa bao gồm vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia) tăng 150% so với năm 2021. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với các huyện, thành phố và chủ đầu tư triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm để hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ và giải ngân 100% vốn được giao. Đồng thời, có giải pháp cụ thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất.

Ông Lê Hải Hùng, Giám đốc Ban Dự án xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết, ngay sau khi có quyết định giao vốn kế hoạch năm 2022, đơn vị lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về cơ quan kế hoạch, tài chính và Kho bạc Nhà nước để theo dõi thực hiện. Trước đó, năm 2021, đơn vị đã giải ngân gần 230 tỷ đồng cho 8 dự án với 24 đầu điểm công trình, đạt 99% kế hoạch vốn của năm.

UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và chủ đầu tư chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án; chủ động điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu UBND, ban bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; phối hợp với các chủ đầu tư giải phóng và bàn giao mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ.

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về cơ quan kế hoạch, tài chính và Kho bạc Nhà nước để theo dõi thực hiện. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch lập (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; nếu năm 2022 giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán, thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan năm 2022.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động của các ngành chức năng, các huyện, thành phố, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh sẽ được thực hiện bài bản, đúng pháp luật, đúng tiến độ đề ra.   

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục