Lấy dân làm gốc

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người đúc kết: Nước lấy dân làm gốc: “Gốc có vững cây mới bền - Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Đây là lời dặn dò mang tính chiến lược, xuyên suốt về việc huy động sức dân, quý trọng nhân dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhớ lời Bác dặn, Tuyên Quang thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân với phương châm: Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

Gần đây là việc thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tỉnh đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, hoàn thành việc thực hiện xóa 3.820 nhà ở tạm, dột nát cho 100% hộ nghèo. Tổng nguồn vốn thực hiện đề án là trên 167 tỷ đồng.  Đến nay, toàn tỉnh đã có 4.519 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí huy động hơn 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn. Hàng nghìn ngôi nhà được sửa chữa, làm mới đồng nghĩa với việc có ngần ấy hộ nghèo được an cư, lạc nghiệp.

Chương trình  mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khi có có hàng trăm hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, nhà dột nát… được hỗ trợ.

Cùng với việc hỗ trợ, tỉnh cũng không ngừng khơi dậy sức dân trong thực hiện một số chương trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm như làm nhà văn hóa thôn, bản; bê tông hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng nông thôn mới…

Những việc làm trên đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, đúng như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Đức Hải

Tin cùng chuyên mục