Nơi diễn ra lễ xuất quân tiến về giải phóng Thủ đô năm 1945

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết địa điểm Quân Giải phóng đã cử hành lễ xuất quân tiến về giải phóng Thủ đô vào mùa thu Tháng Tám năm 1945?

Tin cùng chuyên mục