Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. 

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục