Sơn Dương tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong học đường