Trực tiếp: Hội thảo báo chí quốc tế Quản trị tòa soạn báo chí số - Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực Asean - Phiên 1: Lý luận chung về quản trị tòa soạn số