Trực tiếp: Hội thảo báo chí quốc tế Quản trị tòa soạn báo chí số - Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực Asean - Phiên 2: Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp quản trị tòa soạn báo chí số

-