Việt Nam - Lào: Mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung, gắn bó