Chung sức, đồng lòng vì Tuyên Quang phát triển

- Ngày 04/11/1831 khi vua Minh Mệnh chia định địa hạt hành chính trong phạm vi cả nước, Tuyên Quang được xác lập là đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trải qua 192 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trên tất cả các mặt.

Nổi bật là, từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay Tuyên Quang đã có một nền tảng kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực. 

Bước tiếp chặng đường đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, sau hơn 2 năm rưỡi thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đã có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đảm bảo kết quả, lộ trình Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến hết năm 2023, dự kiến đạt 55,7 triệu đồng, đạt 87% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2023 là 8,12%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025) giảm 4,55%, kế hoạch 3,48%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội; đảm bảo lộ trình thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Sản xuất nông, lâm nghiệp có bước phát triển vượt bậc, từ một nền sản xuất tự cung, tự cấp đã chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, với nhiều vùng sản xuất tập trung; công nghiệp phát triển nhanh, quy mô không ngừng được mở rộng, nhiều dự án, cơ sở sản xuất có quy mô lớn được đầu tư và đi vào sản xuất; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; văn hóa - xã hội phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả vượt bậc…

Từ sự tập trung, đồng bộ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp tỉnh từng bước hoàn thành các chỉ tiêu hằng năm về phát triển kinh tế - xã hội đề ra. 

Chuẩn bị kỷ niệm 192 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2023) và 32 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2023), Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh tự hào về những thành tựu đạt được trong suốt quá trình hình thành, phát triển của tỉnh và nêu cao quyết tâm xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc; xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tỉnh Anh hùng.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục