Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường

- Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 03- CT/TU “về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định trong thời gian tới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; đảm bảo từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ bảo vệ tài nguyên, khoáng sản là chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, là quyền lợi liên quan trực tiếp đến đời sống, sức khỏe cả trước mắt và lâu dài của mỗi người dân. Thực hiện tốt công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, đo đạc địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tổ chức thực hiện đúng quy định. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định, hướng dẫn trình tự về quản lý, sử dụng đất, nhất là quy định về mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo siết chặt, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ việc giao đất thực hiện dự án; quản lý giá đất, thị trường đất đai đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả đúng pháp luật.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch khoáng sản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản, đảm bảo việc khai thác, sử dụng khoáng sản tiết kiệm, phục vụ hiệu quả cho phát triển công nghiệp, kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và thực hiện các biện pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Nghiên cứu, đề xuất, thu hút đầu tư nhà máy xử lý chất thải, rác sinh hoạt, nhà máy xử lý nước thải tập trung với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đầu tư, lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị quan trắc môi trường tự động để theo dõi, quản lý theo quy định, nhất là các công trình, dự án, nhà máy sản xuất công nghiệp… có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục, hồ sơ về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, việc thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường. Giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp theo quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên môi trường từ tỉnh đến xã; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tăng cường lực lượng cho ngành tài nguyên và môi trường, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp về quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục