Báo chí không ngừng đổi mới sáng tạo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp

- Hôm nay, giới báo chí cả nước tưng bừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vui mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng; tri ân những nhà báo đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng giới báo chí cả nước, báo chí tỉnh nhà đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

Nhiều nhà báo đã có tác phẩm hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt đời sống xã hội, đạt giải cao trong các giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí Tuyên Quang và nhiều giải báo chí khác…

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới với sự phát triển nhanh của cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông. Đòi hỏi báo chí cách mạng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực chuyển đổi số, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế trong việc đưa tin, định hướng dư luận, phản biện, phản bác công khai, kịp thời các thông tin sai trái trên mạng xã hội, làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Nhận thức rõ vai trò vị trí của báo chí cách mạng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần chung tay với các cơ quan báo chí, thực hiện tốt quy chế người phát ngôn, tạo điều kiện để báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy, giao phó.

Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang trong năm tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo của quê hương cách mạng Tân Trào nguyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới sáng tạo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội; để báo chí vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, thực hiện tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; vừa phản ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng, ý kiến chính đáng của nhân dân, thể hiện đúng phẩm chất “phò chính, trừ tà” như Bác Hồ đã dạy.
                

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục