Bút ký: Ký ức chiến tranh - phần 1

Tác giả: Đào Quốc Minh
Audio không hợp lệ