Bút ký: Ký ức chiến tranh - phần 2

Tác giả: Đào Quốc Minh
Audio không hợp lệ