Chủ động, quyết liệt thực hiện chính sách vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hiện nay, tỉnh đang triển khai, tổ chức, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, trong đó giai đoạn 1 từ 2021 – 2025. Đây là chương trình tổng thể, toàn diện, tích hợp 118 chính sách trên các lĩnh vực, vấn đề liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Báo Tuyên Quang phỏng vấn đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
Video không hợp lệ