Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý III năm 2021

- Trong quý II năm 2021, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; an ninh- quốc phòng, an sinh xã hội, đặc biệt là đã cung cấp điện ổn định, an toàn cho đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể là :

I. Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

1. Điện thương phẩm:

Sản lượng điện thương phẩm quý II năm 2021: 296,71 Tr.kWh; đạt 97,8% so với kế hoạch giao và tăng 5 % so với cùng kỳ.

 Trong đó:

- Thành phần nông, lâm, ngư nghiệp: 3,84 Tr.kWh; tăng 26,3 % so với cùng kỳ;

- Thành phần CNXD: 159,0 Tr. kWh; tăng trưởng: 0,6% so với cùng kỳ;

- Thành phần Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng: 6,39 Tr.kWh; tăng 18,9 % so với cùng kỳ;

- Thành phần quản lý tiêu dùng: 114,13 Tr.kWh; tăng trưởng: 10% so với cùng kỳ;

- Các hoạt động khác: 13,27 Tr. kWh; tăng trưởng: 8,5 % so với cùng kỳ.

2. Tổn thất điện năng:

Tỷ lệ tổn thất điện năng quý II năm 2021: 8,78 %, tăng: 0,85% so với cùng kỳ.

3. Giá bán điện bình quân:

- Giá bán điện bình quân quý II năm 2021 đạt: 1.795,12 đồng/kWh, tăng: 24,29 đồng/kWh so với kế hoạch giao; tăng: 153,0 đồng/kWh so với kế cùng kỳ.

4. Doanh thu:

- Doanh thu năm quý II/2021 đạt: 530,499 tỷ đồng, đạt: 98,78 % so với kế hoạch và tăng: 14,8 % so với cùng kỳ.

5. Công tác dịch vụ khách hàng:

Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng SMS được Công ty duy trì tốt. Trong qúy II/2021 Công ty đã thực hiện gửi 917.848 tin nhắn tăng 26,7 % so với cùng kỳ.

II. Công tác đầu tư xây dựng:

Công việc đã thực hiện trong Quý II năm 2021:

a). Công tác chuẩn bị đầu tư:

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu của 06 công trình ĐTXD bổ sung cuối năm 2020 với Tổng mức đầu tư (TMĐT) 39,99 tỷ đồng.

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu của 10 công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) kế hoạch ĐTXD 2021 với TMĐT 77,02 tỷ đồng.

- Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn 02 công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) bổ sung 2021.

b). Công tác triển khai thi công công trình:

- Đã khởi công, triển khai thi công, hoàn thành thi công và đóng điện 06 công trình ĐTXD bổ sung 2020 với khối lượng đưa vào vận hành:

+ Đường dây trung thế 14,4 km;

+ Số TBA: 50 TBA với tổng công suất đặt 6455 kVA

+ Đường dây hạ thế: 16 km

- Đã khởi công, triển khai thi công, hoàn thành thi công và đóng điện 10 công trình ĐTXD kế hoạch 2021 với khối lượng đưa vào vận hành:

+ Đường dây trung thế 41,08 km;

+ Số TBA: 25 TBA với tổng công suất đặt 2710 kVA

+ Đường dây hạ thế: 27,6 km

2. Công việc dự kiến triển khai trong Quý III/2021:

a). Chuẩn bị đầu tư:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn 06 công trình ĐTXD giao bổ sung 2021;

- Tổ chức lập và phê Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) 02 công trình giao bổ sung 2021;

- Tổ chức lập và phê duyệt Hồ sơ BCKTKT 06 công trình giao bổ sung 2021;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 02 công trình giao bổ sung 2021;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 06 công trình giao bổ sung 2021.

b). Công tác triển khai thi công công trình:

- Khởi công 02 công trình giao bổ sung 2021 (dự kiến cuối quý III/2021);

- Khởi công 06 công trình giao bổ sung 2021(dự kiến cuối quý III/2021).

III. Mục tiêu, nhiệm vụ quý III năm 2021:

Mục tiêu phấn đấu của Công ty:

1. Bảo đảm hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh vận hành an toàn, ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh; sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là các khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực thành phố Tuyên Quang từ 10kV lên 22kV.

2. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao qúy III năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

3. Không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa sự cố khách quan trong quản lý vận hành, giảm số lần và thời gian thay đổi phương thức kết dây.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi văn hóa doanh nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn lao động trong tất cả các đơn vị, với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động – trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động. Thay đổi tư duy, hiệu quả trong quản lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”.

5. Quan hệ mật thiết với các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tuyên truyền về tất cả các hoạt động SXKD của Tổng công ty/ Công ty. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí, báo mạng, truyền hình, truyền thanh, phát thanh trên địa bàn tỉnh/thành phố/các huyện để tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý III và các tháng còn lại trong năm 2021.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Tin cùng chuyên mục